Начална страница / Общи условия


Общи условия

Информацията, която се съдържа тук, е само алтернатива и по никакъв начин не е заместител на консултация или лечение от обучен и квалифициран лекар.

Важно е, ако имате здравословни проблеми да се консултирате с лекар, на който се доверявате. Съдържанието тук не е подходящо за самодиагноза и не е достатъчна база за избор и приложение на лечения.